Algemene voorwaarden

Ten behoeve van Verkeersschool Rijsnel

Deze  voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen opdrachten diensten mededelingen adviezen, aanvaardingen, leveringen. uitvoeringen en werkzaamheden en verdere overeenkomsten van de verkeersopleiding, behoudens indien en voor zover de verkeersschool rijsnel schriftelijk anders verklaart. In alle gevallen waarin door de verkeersschool rijsnel van een bepaling deze algemene voorwaarden wordt afgeweken blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. De verkeersopleiding is eerst gebonden nadat door haar of haar medewerkers dat gene toezeggingen schriftelijk zijn bevestigd.  Elke opdracht dan wel inschrijving die door de rijopleider aan de cursist is bevestigd, wordt door haar als bindend  beschouwd tenzij de bevestiging binnen 5 dagen na ontvangst schriftelijk wordt weersproken. De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de leerling wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.

Op overeenkomsten tussen Rijsnel en de Gebruiker waarop deze Voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.